Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

CNG TY C? PH?N
 
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
KHONG S?N & XI M?NG C?N TH?
 
??c l?p - T? do - H?nh phc
----------o0o----------
 
----------o0o----------

DANH SCH H?I ??NG QU?N TR? V BAN KI?M SOT CNG TY
S? TT H? v Tn Ch?c v? Ghi ch
  H?QT 0  
1 Thi Minh Thuy?t Ch? t?ch H?QT  
2 Nguy?n Th? t Em TV H?QT  
3 Tr?n K? Xi?t TV H?QT  
4 Tr?n Minh Quang TV H?QT  
5 Phan Hong Tu?n TV H?QT  
  BKS 0  
6 Nguy?n Thi Thanh Phong Tr??ng ban  
7 Nguy?n Thanh Ph??ng Thnh vin  
8 L Phc Th?nh Thnh vin  
  T?ng c?ng: 08 ng??i