Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:83. Error 9: Invalid character

CNG TY C? PH?N
 
C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
KHONG S?N & XI M?NG C?N TH?
 
??c l?p - T? do - H?nh phc
----------o0o----------
 
----------o0o----------
S? : 01/2012/NQ-?H?C?
 
TP C?n Th?, ngy 29  thng 5 n?m 2012

NGH? QUY?T
??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2012

C?n c? Lu?t Doanh nghi?p s? 60/2005/QH11 ???c Qu?c h?i n??c CHXHCN Vi?t Nam thng qua ngy 29/05/2005.
C?n c? Lu?t Ch?ng khon s? 70/2006/QH11 ???c Qu?c h?i n??c CHXHCN Vi?t Nam thng qua ngy 29/06/2006.
C?n c? ?i?u l? t? ch?c v ho?t ??ng Cng ty c? ph?n Khong s?n & Xi M?ng C?n Th?.
C?n c? T? trnh ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin 2012 c?a Cng ty c? ph?n Khong s?n & Xi m?ng C?n Th? s? 02/2011/BB-?H?C? ngy 10 thng 05 n?m 2012.

QUY?T NGH? :

?I?U 1: Thng qua cc bo co ???c trnh by t?i ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2012, bao g?m :

1.Bo co k?t qu? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh n?m 2011

Thng qua Bo co ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?a Cng ty trong n?m 2011 v?i nh?ng ch? tiu ch? y?u nh? sau :

CC CH? TIU C? B?N :

STT
Cc ch? tiu ch? y?u
??n v? tnh
Th?c hi?n
So snh v?i n?m 2010(%)
I
XI M?NG + OXY + ?NG TU
 
 
 
1
T?ng gi tr? ti s?n
??ng
194.493.833.449
95,54
2
Ngu?n v?n ch? s? h?u
??ng
109.337.567.613
100,25
3
S?n l??ng s?n xu?t:
 
 
 
 
     - Xi m?ng:
T?n
177.837,26
80,21
 
     - H?i k? ngh?
Chai
111.614
103,35
4
Doanh thu thu?n
??ng
215.565.879.931
96,43
5
L?i nhu?n tr??c thu?
??ng
6.416.212.037
34,53
6
L?i nhu?n sau thu?
??ng
5.163.220.174
36,77
7
Li c? b?n trn c? phi?u
??ng
1.122
31,97
8
N?p ngn sch
??ng
6.545.788.328
143,44
9
Thu nh?p bnh qun ??u ng??i/thng
??ng
4.000.000
100,00
10
?ng gp x h?i
??ng
227.448.760
37,84
11
Gi?i quy?t vi?c lm
Ng??i
153
96,23

2.K? ho?ch s?n xu?t kinh doanh n?m 2012

K? ho?ch s?n xu?t kinh doanh n?m 2012 bao g?m nh?ng ch? tiu ch? y?u sau:

Ch? tiu

2011

2012

2012/2011 (%)

V?n ?i?u l? (t? ??ng)

46

46

100

Doanh thu thu?n (t? ??ng)

215,5

440

204

L?i nhu?n sau thu? (t? ??ng)

5.163

15

290,5

T? l? LN sau thu? / Doanh thu thu?n (%)

2,39

3,40

147,8

C? t?c (%)

18

18

100

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t

3.Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2011.

Thng qua Bo co ti chnh ki?m ton n?m 2011 do Cng ty Ki?m ton v T? V?n A & C

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

4. Bo co ho?t ??ng n?m 2011 c?a H?i ??ng qu?n tr?

??i h?i ? thng qua Bo co ho?t ??ng n?m 2011 c?a H?i ??ng qu?n tr?

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

5. Bo co v? ho?t ??ng n?m 2011 c?a Ban ki?m sot

??i h?i ? thng qua Bo co ho?t ??ng n?m 2011 c?a Ban ki?m sot

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

?I?U 2 : Thng qua Cng ty ki?m ton n?m 2012

??i h?i ? thng qua vi?c ?y quy?n cho H?QT l?a ch?n cng ty ki?m ton th?c hi?n vi?c ki?m ton bo co ti chnh n?m 2012 v sot xt cc bo co ti chnh qu (n?u c?n thi?t theo yu c?u c?a c? quan qu?n l Nh n??c)
(Chi ti?t theo T? trnh s? 01/2012/TTr-?H?C? ngy 10 thng 5 n?m 2012 )

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t

?I?U 3 : Thng qua ph??ng n phn ph?i l?i nhu?n n?m 2011

1. Ph??ng n trch l?p cc qu?

1.1 Ph??ng n trch l?p cc Qu? nh? sau :

-Ton b? L?i nhu?n sau thu? (sau khi tr? trch l?p Qu? khen th??ng phc l?i) s? ???c d? phng :

+ Chi tr? C? t?c (ph??ng n tr? c? t?c s? ???c thng qua trong ?H?C? n?m 2011).

+ Trch l?p Qu? ??u t? pht tri?n.

- Qu? khen th??ng phc l?i : 15%/L?i nhu?n sau thu?, t??ng ???ng : 994.474.533 ??ng.

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

1.2 Thng qua Th lao cho H?QT, Ban Ki?m sot n?m 2011 v ?? xu?t th lao cho H?QT, Ban ki?m sot n?m 2011

- M?c th lao cho H?QT, Ban ki?m sot n?m 2011 : 59.400.000 ??ng.

Trong ? :

+ Th lao cho H?QT: 47.300.000 ??ng.

+ Th lao cho Ban Ki?m sot: 12.100.000 ??ng

- M?c th lao cho H?QT, Ban ki?m sot n?m 2012 d? ki?n: 0,5%/LNST

Ph??ng n chia c? t?c n?m 2011:

H?QT Cng Ty quy?t ??nh khng chia c? t?c cho n?m 2011. L do :

- Tnh hnh Cng Ty ?ang g?p kh kh?n, g?i c? t?c l?i ??u t? pht tri?n vo s?n xu?t kinh doanh Cng ty.

- Hi?n nay cc ngn hng ?ang xi?t ch?t cho vay nn ?nh h??ng r?t l?n ??n ho?t ??ng c?a Cng ty.

- T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

?I?U 4: Thng qua k? ho?ch chia c? t?c n?m 2012

??i h?i ? thng qua K? ho?ch chia c? t?c n?m 2012 cho c? ?ng hi?n h?u trong tr??ng h?p Cng ty ho?t ??ng kinh doanh c li, d? ki?n l 18%/n?m (t??ng ???ng 1.800 ?/c? phi?u). (Chi ti?t theo T? trnh s? 01/2012/TTr-?H?C? ngy 10 thng 5 n?m 2012)

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

* Thng qua k? ho?ch ??u t? ti chnh :

Ti?p t?c gp v?n ??u t? xy d?ng Nh my Xi m?ng ng S?n 2, Qu?ng Bnh v ??u t? gp v?n vo Cng ty CP COSEVCO 6 theo ph??ng n gp v?n v l? trnh ? k k?t gi?a cc bn.

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

?I?U 5: Thng qua vi?c s?a ??i ?i?u l? t? ch?c v ho?t ??ng c?a Cng ty

??i h?i ? thng qua vi?c s?a ??i, b? sung ?i?u l? t? ch?c v ho?t ??ng c?a Cng ty (chi ti?t theo T? trnh ?H?C? s? 01/2012/TTr-?H?C? ngy 10 thng 05 n?m 2012 ).

?I?U 6: Thng qua vi?c Ch? t?ch H?QT ??ng th?i n?m gi? ch?c v? T?ng Gim ??c Cng ty.

??i h?i ? thng qua vi?c Ch? t?ch H?QT ??ng th?i n?m gi? ch?c v? T?ng gim ??c Cng ty.

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

?I?U 7: Thng qua cc ch?c danh Thnh vin H?QT, Tr??ng BKS ? b?u t?m th?i v B?u b? sung Thnh vin Ban ki?m sot Cng ty.

??i h?i thng qua vi?c ph chu?n ng Phan Hong Tu?n gi? ch?c v? thnh vin H?QT thay ng L Hong Kha.

??i h?i thng qua vi?c ph chu?n ng Nguy?n Thi Thanh Phong ch?c v? Tr??ng BKS, ng Nguy?n Thanh Ph??ng gi? ch?c v? Thnh vin BKS thay cho ng Ph?m T?n Ng?c .

T? l? tn thnh : 100 % t?ng s? c? ph?n tham gia bi?u quy?t.

?I?U 8: ?i?u kho?n thi hnh.

Ngh? quy?t ny c hi?u l?c k? t? ny k.

H?i ??ng qu?n tr? Cng ty c? ph?n Khong s?n & Xi M?ng C?n Th? c trch nhi?m ti?n hnh cc cng vi?c ???c ??i h?i ??ng C? ?ng ?y quy?n trong Ngh? quy?t ny, ??m b?o l?i ch c?a cc c? ?ng, doanh nghi?p v ph h?p v?i quy ??nh c?a Php lu?t.

N?i nh?n:
 
TM. ??I H?I ??NG C? ?NG
- Cc c? ?ng Cng ty;
 
CH? T?CH H?QT
- Thnh vin H?QT
 
 
- Thnh vin Ban ki?m sot;
 
THI MINH THUY?T
- Thnh vin Ban T?ng Gim ??c;
   
- L?u VT.