Tóm tắt quá trình phát triển của Hội CCB từ khi thành lập đến hiện tại (Đính kèm quyết định thành lập).