Mô tả chi tiết cơ cấu tổ chức (đi kèm là chức năng + nhiệm vụ + người đứng đầu của từng bộ phận trong tổ chức Hội) theo Điều lệ và Quyết định thành lập.